Tatiana Nikolaevna Kozhemanova

 
  • Kazan Innovative University named after V.G. Timiryasov, Department of Mathematics
    Russia